Overzicht recente sterke daling van investeringen in oliewinning. Kans op flinke olieshock neemt toe.

The adopted strategy goes in line with the assessment that “the way upstream companies can attempt to rebound from the sharp decline in crude oil prices – or at least to make their financial reports look better – is by cutting back on new exploration.

The easiest way to keep cash flow positive – or not too negative – is by cutting back on new exploration and new production business. Thus, this part of the business is being cut back more than projects which are already under development.

A sustained 10% decrease in the price of oil leads to a decrease in upstream activity of about 4%, and in this way triggers a sustained 3% decrease in global upstream costs after a lag of one to two years

DEEL 1
Grosso modo wordt er gedurende periodes met lagere olieprijzen vooral beduidend minder geïnvesteerd in de toekomstige oliewinning

Op basis van wat ik gelezen heb zijn niet alleen de olieprijzen bepalend voor de mate waarin er geïnvesteerd wordt in bestaande en nieuwe oliewinning, maar bijvoorbeeld ook de kosten om olie te winnen, het beleid van de overheid (bijvoorbeeld hoeveel belasting er betaald dient te worden) en technologie.
Maar grosso modo wordt er gedurende een periode met lage olieprijzen noemenswaardig minder geïnvesteerd in met name nieuwe olieprojecten dan gedurende een periode met hoge olieprijzen.
En heel belangrijk, sinds grofweg het begin van de 21-ste eeuw is er een tendens van sterk stijgende kosten in de oliewinning, met andere woorden dat er steeds hogere olieprijzen benodigd zijn om de toekomstige olieproductie veilig te stellen. Vanwege de huidige relatief lage olieprijzen worden oliemaatschappijen ‘gedwongen’ hun kosten flink te verminderen.

Zover ik begrepen heb is het menig oliemaatschappij gelukt de kosten noemenswaardig te drukken, maar niet voldoende. De kosten zijn flink verminderd door flink te bezuinigen op ten eerste het opsporen van nieuwe rendabele oliereserves en ten tweede het opstarten van nieuwe olieprojecten.
Daarentegen wordt er veel minder bezuinigd op de olieproductie uit bestaande olievelden, met als gevolg dat er ingeteerd wordt op de beschikbare economisch rendabele oliereserves. Meer hierover verder naar onderen onder het kopje “olieprijzen van minimaal 70 dollar per vat benodigd om olieproductie op langere termijn op peil te houden”.
De kans is erg groot dat het uitstellen en stopzetten van nieuwe olieprojecten (met name diepzee projecten) over een paar jaar een flinke olieshock gaat opleveren.

Nog voordat de olieprijzen flink gingen dalen werd er door allerlei grote oliemaatschappijen al flink gesnoeid in toekomstige investeringen

Volgens allerlei ‘quotes’ uit diverse artikelen blijkt dat, nog voordat de olieprijzen flink begonnen te dalen, met name grote internationale oliebedrijven al vroegtijdig besloten om flink te snoeien in de investeringen van met name nieuwe olieprojecten.
Bijvoorbeeld in juli 2013 besloot het internationale oliebedrijf Total om te snoeien in de investeringen voor het jaar 2014. En in maart 2014 [dat is dus nog voordat de olieprijzen flink begonnen te dalen] besloot het internationale oliebedrijf Exxon Mobil haar investeringen voor de periode van 2015-2017 te verlagen van 42,5 miljard dollar naar 37 miljard dollar.

Snel stijgende kosten in de oliewinning
In de periode vanaf 2011 tot de zomer van het jaar 2014 stegen de kosten van de oliewinning heel sterk, terwijl de olieprijzen rond of iets boven de 100 dollar per vat bleven schommelen. De kosten stegen zo snel dat enkele grote oliemaatschappijen vroegtijdig besloten om alvast noemenswaardig te gaan bezuinigen op toekomstige investeringen. Zie daartoe de eerder genoemde voorbeelden van Total en Exxon Mobil.

Bij hoge olieprijzen zijn bedrijven in de stemming om flink wat geld uit te geven. Maar gelet op de beperkte voorraad aan allerlei benodigde middelen (bijvoorbeeld boorinstallaties) en gekwalificeerd personeel (van ingenieurs tot project managers) leidt een verhoogde activiteit in de oliewinning al snel tot tekorten aan allerlei middelen en gekwalificeerd personeel. De kosten om een bepaalde hoeveelheid aan olie te winnen stijgen daardoor snel. Bij hoge olieprijzen doen vooral de ‘toeleverbedrijven’ [de bedrijven welke de benodigde middelen en personeel aanbieden of verhuren] goede zaken. Omgekeerd, wanneer de olieprijzen flink dalen, dalen de kosten om een vat olie te winnen ook weer noemenswaardig, omdat er door de afgenomen vraag naar middelen er voldoende aanbod van middelen is (die dan meestal goedkoper van de hand gedaan worden).

Samengevat komt het erop neer dat menige oliemaatschappij bij flink gedaalde olieprijzen ten eerste minder gaan investeren in het onderhoud van bestaande producerende olievelden, maar de actuele productie uit producerende velden doelbewust meestal niet verminderen ondanks dat er verlies geleden wordt bij ieder vat aan olie dat geproduceerd wordt, ten tweede blijven investeren in (blijven werken aan) lopende projecten die reeds opgestart (in ontwikkeling genomen) zijn maar nog geen olie produceren en ten derde flink bezuinigen op het opstarten van nieuwe olieprojecten en het zoeken naar nieuwe rendabele olievelden.

Vanwege de recent flink gedaalde investeringen in ten eerste het onderhoud van bestaande producerende olievelden en ten tweede het flink bezuinigen op het opstarten van nieuwe olieprojecten (met name diepzee projecten), is volgens menig analist de kans nu al behoorlijk groot dat ons over enkele jaren een flinke olieshock (flinke terugval in wereldwijde olieproductie) te wachten staat. Afwachten maar weer. Het is een dynamisch gebeuren met een complex samenspel tussen bovengrondse en ondergrondse factoren.

DEEL 2
Onderstaand verhaal is gebaseerd op dit artikel. Naar mijn idee geeft het aangehaalde artikel een overzichtelijke samenvatting van het recente oliegebeuren. Onderstaand wordt iedere getoonde quote (schuingedrukte Engelstalige tekst) voorzien van commentaar:

Olieprijzen van minimaal 70 dollar per vat benodigd om olieproductie op langere termijn op peil te houden

Although the industry has been adjusting to the lower price environment by cutting production costs in the past few years, it is still expected that nearly “50% of oil production from future developments is [going to be] uneconomic at $60 per barrel, [because] the sustainable price of oil is above $70 per barrel in the longer term,” according to the energy consultancy, Wood Mackenzie, as quoted by BBC in February 2016.

Volgens laatstgenoemde quote zijn er op structurele basis olieprijzen van boven de 70 dollar per vat noodzakelijk om op economisch rendabele wijze de wereldwijde olieproductie op termijn op peil te houden.

Many oil and gas companies have no choice but to cut spending wherever they can, and exploratory drilling and investments in new projects are sacrificed in favor of maintaining profits at their maximum.

Vele olie- en gasbedrijven hebben, om het hoofd financieel boven water te houden, geen andere keuze dan flink te besparen op met name het zoeken naar nieuwe rendabele reserves en in nieuw op te starten projecten.

It may seem that upstream companies are shooting themselves in the foot by not cutting back production, but they do have their own rationale. Shutting down comes at a high cost as restarting could be more difficult and require even more financial resources than temporary lower profit businesses achieve. Furthermore, shutting down certain oil fields could permanently damage reservoirs. This explains why many companies opt for continuing with production, even if they will end up operating at a loss. As Robert Plummer explained, “given the cost of restarting production, many producers will continue to take the loss in the hope of a rebound in prices.”

This reluctance to halt production, however, further complicates the situation and delays the eagerly anticipated recovery of oil prices.

Terwijl oliemaatschappijen bij te lage olieprijzen al snel beslissen om minder te investeren in het opsporen van nieuwe oliereserves en het opstarten van nieuwe grote olieprojecten (waarvoor het gemiddeld 5 jaar duurt eer de eerste commerciële olie eruit online komt), zullen ze niet zo snel geneigd zijn om ‘vrijwillig’ de olieproductie uit bestaande producerende olievelden noemenswaardig te verminderen.
Ergo, ondanks dat de olieproductie uit bestaande olievelden bij te lage olieprijzen verliesgevend is, kiezen olieproducenten om allerlei redenen er toch voor om de productie niet in te perken, bijvoorbeeld om onderstaande redenen:
1)Het opnieuw opstarten van de olieproductie uit een stilgelegd veld kost vaak veel meer dan het verlies dat geleden wordt als men de productie niet stil zou leggen.
2)Ook kunnen sommige olievelden flink wat schade oplopen wanneer de productie stil gelegd wordt, waardoor het olieveld minder economisch rendabel wordt.
3)Het verlies van gekwalificeerd personeel, waarbij de vraag is of het personeel in de toekomst weer terug opnieuw beschikbaar zal zijn.

Als een heleboel olieproducenten er voor zouden kiezen om hun huidige productie vrijwillig wat te verlagen, zouden de olieprijzen al snel gaan stijgen. Maar laatstgenoemde zal, vanwege eerder in dit blog artikel genoemde redenen, niet snel gebeuren.

DEEL 3
Tot slot nog wat quotes uit diverse artikelen:
1)
Klik hier voor het artikel.

Additional oil production from the just-announced expansion is expected to be on stream in 2022. Chevron is Kazakhstan’s largest private oil producer, holding stakes in the nation’s two biggest oil fields—Tengiz and Karachaganak.

Chevron heeft recentelijk een investering van 37 miljard dollar bekrachtigd om de productie van het Kazachse ‘Tengiz’ olieveld vanaf het jaar 2022 op te krikken met ruim 260 duizend vaten per dag.
Als het Tengiz veld als leidraad genomen wordt, zal, als over enkele jaren de terugval in olieproductie uit bestaande velden mogelijk al ruim 4,5 miljoen vaten per dag per jaar zal bedragen, er op jaarbasis al ruim 600 miljard dollar geïnvesteerd dienen te worden om op termijn de terugval in bestaande olieproductie te compenseren. Dan hebben we het nog niet over de kosten van overig onderhoud. Dit om maar aan te geven hoe duur het reeds is geworden om de olieproductie op huidig niveau te houden, laat staan verder te verhogen.

2)
Klik hier voor het artikel.

Patrick Pouyanne, CEO of French oil company Total, has also warned of a possible 10 million b/d global oil supply deficit by 2020 given forecasts of planned upstream projects and the additional capacity needed to cover natural field declines.

Ene Patrick Pouyanne, CEO van het internationale oliebedrijf Total, waarschuwd er nu al vast voor dat rond het jaar 2020 er een ‘mogelijk’ aanbod tekort aan olie dreigt van maar liefst 10 miljoen vaten per dag. Dat lijkt me wel heel veel. Hij gaat er naar ik aanneem van uit dat de komende vijf jaar de wereldwijde vraag naar olie noemenswaardig zal toenemen.

“After almost two years of capital starvation, the world’s legacy production base is showing signs of wear and tear. Depletion never sleeps and the 60 million b/d not sourced from OPEC or onshore Lower-48 US shale is suffering from insufficient maintenance,” the bank said.

Het huidig aandeel van bestaande producerende olievelden in de NON-Opec bedraagt ongeveer 60 miljoen vaten per dag. Door de flink verminderde investeringen gedurende de afgelopen twee jaar is er in laatstgenoemde velden al flink wat achterstallig onderhoud ‘opgebouwd’. Dat gaat zich de komende jaren ‘wreken’ door een versnelde productie afname in bestaande producerende NON-Opec olievelden.

Whether oil markets should be concerned over the recent slowdown in new oil finds and accelerating decline rates at existing fields depends on how capable OPEC’s top Gulf producers are at developing their sizable conventional reserve base, according to Bank of America.

While higher output from Saudi Arabia, Iran and Iraq may prove the most likely source of new supply, questions remains over the capacity of the OPEC producers to fill the widening gap given current investment trends, the bank said.

Iraqi rig count have halved over the last two years while Saudi Arabia has barely increased drilling activity since oil prices tanked.

In hoeverre de oliemarkten zich zorgen dienen te maken over de recente afname van ontdekte nieuwe olievelden, de toenemende jaarlijkse productie daling in bestaande producerende velden en de afname in nieuw opgestarte olieprojecten, zal volgens de ‘Bank of America’ sterk afhangen van het vermogen van de belangrijkste OPEC olielanden om hun huidige olieproductie flink op te krikken.
Iran, Irak en Saoedi-Arabië zijn volgens bovenstaande quote (in ieder geval op papier) nog in staat om hun olieproductie nog flink te verhogen, maar dan dienen Irak en Saoedi-Arabië wel heel snel hun investeringen in de winning van olie flink te verhogen.

Even los van de getoonde quote…
Door menig analist wordt er flink aan getwijfeld of met name Saoedi-Arabië onder een regiem van noemenswaardig hogere investeringen nog wel in staat is haar olieproductie op structurele basis noemenswaardig te verhogen. En in Irak wordt er momenteel veel te weinig geïnvesteerd om de olieproductie over enkele jaren op huidig niveau te houden, laat staan flink te verhogen. Als op korte termijn de investeringen in de Iraakse oliewinning niet flink toenemen, zal over enkele jaren de olieproductie in Irak niet of niet noemenswaardig zijn toegenomen. Ook in Iran dient er vanaf nu flink geïnvesteerd te worden om de olieproductie aldaar over enkele jaren noemenswaardig te verhogen.
Ook Libië kan haar olieproductie nog flink opkrikken, want de Libische olieproductie ligt momenteel nog steeds zo’n 1 miljoen vaten per dag onder haar oude productie niveau van voor de revolutie. De rest van de olie producerende oliewereld heeft om allerlei bovengrondse en ondergrondse redenen de grootste moeite om hun huidige productie op peil te houden en in menig land zal binnen nu en enkele jaren de olieproductie flink gaan dalen. Vooral in Noord-Amerika, Afrika, Zuid-Amerika, Europa en Azië zijn de investeringen de afgelopen twee jaar noemenswaardig tot flink teruggeschroefd.

3)
Klik hier voor link naar artikel.

U.S. exploration and production companies have slashed $150 billion in planned capital expenditures (CAPEX) in the U.S. Lower 48 for 2016 and 2017, more than three times the amount of any single country, according to recent analysis by Wood Mackenzie. As a result, Wood Mackenzie expects the Lower 48 to experience through 2020 average production losses of 4.2 million barrels of oil equivalent per day.

The oil price downturn prompted upstream companies to cut more than $370 billion in CAPEX worldwide for 2016 and 2017. As a result, Wood Mackenzie expects 7 billion fewer barrels of oil equivalent globally through 2020. Seventy percent of these volumes will be lost from U.S. Lower 48 production through 2017.

Door de flink gedaalde investeringen in de olie- en gaswinning (zie bedragen in quote hierboven) wordt er tot het jaar 2020 een gemiddelde daling van 4,2 miljoen olie ‘equivalent’ vaten per dag verwacht.

Samengevat zijn er volgens diverse bronnen op structurele basis olieprijzen van boven de 70 dollar per vat benodigd om op termijn de wereldwijde olieproductie op peil te houden. Vanwege de gedurende afgelopen twee jaar flink gedaalde investeringen in de oliewinning, is (zeker in het geval de olieprijzen nog een tijdlang rond of onder de 50 dollar per vat blijven steken en de OPEC haar olieproductie de komende jaren niet noemenswaardig zal verhogen) de kans groot dat er grofweg rond het jaar 2020 of iets later er (vanwege flinke daling NON-Opec olieproductie) een flinke olieshock (flinke daling van wereldwijde olieproductie) gaat plaatsvinden.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s