Wat is de motivatie achter de recente ‘contant geld ban’ in India

Een brainstorm…

In November 2016 werd in India van de ene op de andere dag de meest gebruikte bankbiljetten in India, namelijk die van 500 en 1000 roepies, onwettig verklaard. Dus dat laatstgenoemde bankbiljetten niet meer als legaal betaalmiddel gebruikt kunnen worden als betaalmiddel.
Een briefje van 500 roepies is ongeveer 7,5 dollar waard en een briefje van 1000 dus het dubbele, ongeveer 15 dollar.
De bedoeling is dat de oude bankbiljetten van 500 en 1000 roepies vervangen worden door nieuwe bankbiljetten. Nu komt de crux: van alle oude bankbiljetten die in omloop zijn kan slecht een klein deel ingewisseld worden voor nieuwe bankbiljetten, omdat de Indiase regering (naar ik aanneem doelbewust) te weinig nieuwe bankbiljetten heeft geprint om zodoende mensen als het ware te dwingen een bankrekening te openen en hun oude bankbiljetten niet in te wisselen voor nieuwe bankbiljetten maar wel door ‘digitaal’ geld op een bankrekening. Tot het einde van het jaar 2016 kregen de mensen de tijd om hun oude bankbiljetten in te wisselen of om het op een bankrekening te zetten.
Voor honderden miljoenen Indiërs houdt laatstgenoemde maatregel een hoop ellende in. Veel arme Indiërs hebben niet eens een bankrekening en zijn al hun gehele leven gewend om alles in contant geld af te rekenen. Als ik de verhalen mag geloven zijn er op het platteland een heleboel Indiërs die verder dan 75 kilometer van de dichtstbijzijnde bank wonen. Veel van die mensen hebben niet eens een fiets. Dat ze bijvoorbeeld met behulp van een lastdier, een fiets of te voet een lange reis dienen te maken om de dichtst bijgelegen bank te bereiken.
En het valt bovendien niet uit te sluiten dat een heleboel Indiërs er tegen opzien al hun bankbiljetten in te wisselen voor nieuwe legale bankbiljetten, omdat men bang is zich te moeten verantwoorden over hoe ze aan al dat contact geld gekomen zijn.
Bovendien is de maatregel nogal omslachtig, omdat vooral de rijke Indiërs er bijvoorbeeld vastgoed, goud of zilver voor aangeschaft hebben. Het zijn hoogstwaarschijnlijk de armere Indiërs die de grootste nadelen ondervinden van een dergelijke maatregel.
Als men alleen al kijkt naar het olieverbruik, is er m.i. een duidelijk effect waarneembaar van de genomen maatregel, namelijk dat recentelijk het olieverbruik in India voor het eerst in vele jaren een noemenswaardige daling vertoond. Zie daartoe onderstaande grafiek:

Volgens mij is er in de media relatief weinig aandacht voor de door bovengenoemde maatregel veroorzaakte ellende bij vele miljoenen Indiërs. Maar ja, even speculeren, misschien dachten degenen die achter de schermen dit soort maatregelen promoten zoiets van…”het betreffen toch maar arme Indiërs, wie maakt zich daar nu druk om…”. Hun economische waarde is toch al gering. En nog erger, misschien was de ban op oude bankbiljetten wel een test om te zien hoe de bevolking er mee om zou gaan. Een test waarbij miljoenen mensen flink in de ellende gestort worden.

Formeel is de motivatie (voor de contant geld ban) als volgt: Door een ban op contant geld hoopt de Indiase regering het zwarte geld aan te pakken en ook terrorisme makkelijker te bestrijden. Maar is dat het gehele verhaal? Er worden verschillende verhalen verteld. Naar mijn idee zit er in sommige verhalen ‘die bij velen naar samenzweringstheorieën ruiken’ best wel een kern van waarheid.
Meer hierover na een intermezzo.

Een intermezzo
Onderstaand vervolg is min of meer een uitstapje naar wat sommigen bestempelen als samenzweringsland. Als iets als een samenzweringstheorie bestempeld wordt hoeft het nog niet onwaar te zijn. Een deel kan op waarheid berusten een deel weer niet. Er bestaan volgens mij (om het algemeen en vaag te houden) op allerlei niveaus samenzweringen, sommige onschuldig van aard sommige minder onschuldig van aard, maar dat wil nog niet zeggen er bij ‘alles’ sprake is van een doelbewuste samenzwering. Of nog erger, een doelbewuste samenzwering ‘tegen de mensheid’.
Bij ‘sommige’ met name religieus geïnspireerde mensen is bijvoorbeeld ‘de theorie’ dat de wereld geleid wordt door ‘demonische krachten’ populair.
Dat ‘achter de schermen’ demonische krachten (of door demonische krachten beïnvloedde machtige groeperingen) via een verdeel en heers politiek (door onder andere via controle over de geldstromen de wereldpolitiek te beïnvloeden) zoveel mogelijk verdeeldheid en ellende willen creëren, omdat deze demonische krachten zich voeden met ‘negatieve energie’. Des te meer ellende in de wereld des te groter het feest voor de demonische krachten. Maar dit allemaal even terzijde.
In het onderstaande vervolg is er ook wel sprake van ‘soort van’ samenzwering tegen groot deel van de mensheid, maar niet dat het demonische krachten betreffen. 😉

Over Amerika en de petrodollar
Mede dankzij de petrodollar is de Amerikaanse dollar wereldwijd het meest gangbare en dominante betaalmiddel geworden.
Om maar wat te noemen: Olie dient in dollars afgerekend te worden en vele importerende landen dienen flink wat dollars te lenen om aan hun dagelijkse oliebehoefte te voldoen.
Die dollars worden vaak verkregen in ruil voor spotgoedkope producten (in feite goedkope arbeid), grondstoffen en brandstoffen. Amerika hoeft als het ware alleen maar extra dollars bij te printen en uit te lenen in ruil voor allerlei producten, brandstoffen of grondstoffen.
De Amerikaanse centrale bank (de Fed) heeft het alleenrecht om de hoogte van de rente te bepalen en heel belangrijk om als het ware dollars ‘uit het niets’ bij te drukken, bijvoorbeeld met behulp van kwantitatieve verruiming (QE).
Bovendien investeren (beleggen) sommige dollarrijke landen (denk bijvoorbeeld aan Saoedi Arabië) voor een groot deel hun dollars weer terug in de Verenigde Staten. En omdat de dollar wereldwijd als de wereldreserve munt wordt gezien, zullen wereldwijd bijvoorbeeld veel miljonairs en miljardairs hun luxe producten kopen met behulp van dollars, omdat veel luxe producten in dollars aangeboden worden. Dat het lucratief is om producten in dollars aan te bieden.
Doordat vele landen hun producten spotgoedkoop in dollars aanbieden, kunnen Amerikanen en bijvoorbeeld ook Europeanen de beschikking krijgen over een boel spotgoedkope producten. De reclame helpt een handje mee om bij grote groepen mensen extra interesse (behoefte) op te wekken om op grote schaal al die goedkope producten te kopen. Een heleboel grote multinationals profiteren m.i. buitensporig van laatstgenoemd gebeuren. Tot bijvoorbeeld er een flinke oliecrisis uitbreekt maar dat terzijde.

Over digitaliseren, ‘financialisering’ en controle over geldstromen
Sommigen (namen laat ik achterwege) vragen zich af waarom het wereldwijde financieel economische systeem sinds het jaar 2008 nog steeds niet in een nieuwe flinke crisis terecht is gekomen, terwijl menig ‘gezagwekkend’ personage met achtergronden in financiën of economie voor de afgelopen paar jaar een ineenstorting van de wereldeconomie voorspelden, welke dus niet zijn uitgekomen.
Hebben deze personages een totaal verkeerd beeld van hoe de wereldeconomie in elkaar steekt of is er iets anders aan de hand waardoor hun voorspellingen tot nu toe niet zijn uitgekomen? Naar mijn bescheiden mening is er wel degelijk sprake van een machtige groep die toewerken naar een flinke controle over het wereldwijde financieel economische en daarmee samenhangend politieke gebeuren.
Ik wil niet zover gaan dat er kwaadaardige krachten achter de schermen actief zijn om de wereld in een economische houtgreep te houden om de mensheid doelbewust kwaad te doen en zichzelf zoveel mogelijk te verrijken, maar wel dat, om het voorzichtig te formuleren, er een ‘theoretische mogelijkheid’ bestaat dat achter de schermen getracht wordt om via ‘macht en controle over geldstromen wereldwijd’ landen en mensen zoveel mogelijk in het gareel te houden en vooral ook om de status quo zolang mogelijk in stand te houden. Dat met behulp van digitaliseren, ‘financialisering’ en zeer krachtige computers in een zeer vroeg stadium getracht wordt om via een met rookgordijnen gecamoufleerde werkwijze met name grote multinationals met behulp van ‘ondersteunend gedigitaliseerd geld’ van een ineenstorting te behoeden, om zodoende een keten van onvoorspelbare negatieve vervolgeffecten vroegtijdig te voorkomen. Dat met behulp van krachtige computers voorzien van kunstmatige intelligentie getracht wordt om in een heel vroeg stadium in beeld te krijgen waar wereldwijd de belangrijkste knelpunten gaan optreden met potentieel verregaande financiële gevolgen. Dat door een verregaande digitalisering van de geldstromen en tegelijkertijd de controle erover bij een kleine groep mensen te leggen, laatstgenoemde kleine groep steeds meer in staat zal zijn [zeker in het geval contant geld wereldwijd zoveel mogelijk beperkt is en er één munt dominant is, in dit voorbeeld de Amerikaanse dollar] om over de gehele wereld mensen, bedrijven, multinationals of zelfs landen de toegang tot financiële middelen te ontzeggen. Dat mensen, bedrijven of kwetsbare landen daardoor niet in staat zijn hun economie te onderhouden of extra te stimuleren.
Misschien is de crisis welke nu in Venezuela plaatst vind voor een niet onbelangrijk deel te verklaren door doelbewust Venezuela toegang te ontzeggen tot belangrijke middelen. Dat landen of organisaties welke zich niet schikken aan de ‘gangbare’ manier van handel drijven zacht uitgedrukt het leven bijzonder zuur gemaakt kunnen worden, zonder te wijzen op de werkelijke reden waarom de landen het zo zwaar te verduren krijgen. In de media hoort men bijvoorbeeld ineens negatief nieuws over de regering van een bepaald land en dat er allerlei maatregelen tegen dat land ondernomen dienen te worden om dat land in het gareel te krijgen, dat er andere redenen naar voren gebracht worden dan de werkelijke achterliggende redenen.

Verwijzingen naar een paar artikelen i.v.m. contant geld ban in India:
Onder deze link bevind zich een artikel waarin aangegeven wordt dat vooral ook vanuit de VS (bijvoorbeeld Bill Gates wordt vermeld) ‘om het zacht uit te drukken’ de Indiase regering aanbevolen werd een contant geld ban in India in te voeren.

Enkele quotes uit bovenvermeld artikel:

Even more importantly, the status of the dollar as the worlds currency of reference and the dominance of US companies in international finance provide the US government with tremendous power over all participants in the formal non-cash financial system. It can make everybody conform to American law rather than to their local or international rules.

De status van de Amerikaanse dollar als wereldreserve munt en de dominante positie van Amerikaanse bedrijven in het digitale internationale financiële gebeuren, verschaft de Amerikaanse regering een enorme macht over alle wereldwijde deelnemers in het formele digitale (geen contant geld bevattende) financiële systeem. Dat laatstgenoemde er voor zorgt dat iedereen wereldwijd al snel genoodzaakt zal zijn om zich te richten naar de Amerikaanse wetgeving i.p.v. nationale of internationale regels.

Het bovenvermelde artikel geeft vervolgens enkele voorbeelden waar bedrijven noodgedwongen zich dienen te rangschikken naar de ‘Amerikaanse wetgeving’. Wanneer bedrijven het niet doen wordt hun de geldelijke middelen ontzegd om het hoofd boven water te houden:

German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung has recently run a chilling story describing how that works (German). Employees of a Geran factoring firm doing completely legal business with Iran were put on a US terror list, which meant that they were shut off most of the financial system and even some logistics companies would not transport their furniture any more. A major German bank was forced to fire several employees upon US request, who had not done anything improper or unlawful.

Een ander voorbeeld:

Every internationally active bank can be blackmailed by the US government into following their orders, since revoking their license to do business in the US or in dollars basically amounts to shutting them down. Just think about Deutsche Bank, which had to negotiate with the US treasury for months whether they would have to pay a fne of 14 billion dollars and most likely go broke, or get away with seven billion and survive. If you have the power to bankrupt the largest banks even of large countries, you have power over their governments, too. This power through dominance over the financial system and the associated data is already there. The less cash there is in use, the more extensive and secure it is, as the use of cash is a major avenue for evading this power.

Dat niet alleen personen of bedrijven, maar zelfs ook landen die uit de pas lopen ‘bankroet’ gemaakt kunnen worden.

En onder deze link bevind zich een artikel waarin de door de ‘ban op contant geld’ veroorzaakte ellende beschreven wordt.

Tot slot nog wat gespeculeer over de verregaande ‘financialisering’ van de westerse economieën. Niet dat ik een kenner ben, maar dat weerhoudt me niet eens flink te gaan speculeren:
De financiële sector is de afgelopen decennia […met dank aan de flink toegenomen hoeveelheid aan allerlei (van concrete zaken afgeleide) financiële producten (diensten)…] in verhouding tot andere sectoren van de economie zo enorm groot geworden, dat het een soort van reus op lemen voeten is geworden. Dat slechts een relatief kleine groep aan mensen enorm profiteert van de ver doorgevoerde ‘financialisering’ van de economie. Tot die kleine groep behoren bijvoorbeeld de opstellers van de financiële producten (diensten) of de speculanten die met hun wiskundige modellen enorme winsten weten te maken door als het ware ‘mee te gokken’ in het financiële casino gebeuren. Dat een groep mensen miljonair of zelfs miljardair zijn geworden door gechargeerd gezegd ‘te gokken met onder andere het geld van kleine spaarders en beleggers’. Dat de verliezen vooral op conto van de kleine spaarders en beleggers terecht kwamen (en nog steeds komen) en de winsten ten goede van o.a. de grote speculanten/ investeerders. Dat dergelijke activiteiten vooral van doen hebben met geld uit geld te maken zonder een werkelijke reële economische bijdrage te leveren.
Dat ‘Wall Street’ in het financiële casino gebeuren flink wat geld ‘verdient’ ten koste van ‘Main Street’. Bovengenoemde heeft er m.i. toe bijgedragen dat sommige Amerikanen erg huiverig waren om op Hillary Clinton te stemmen, bijvoorbeeld omdat de Clintons rijk zijn geworden met hun liefdadigheidsinstelling die veel financiële steun verkreeg (verkrijgt) vanuit gechargeerd gezegd ‘Wall Street’. Dat er (volgens roddel verhalen?) op één of andere manier flink wat geld aan de strijkstok bleef hangen. Dat de Clintons met steun van Wall Street flink wat geld hebben verkregen, waarvan de Clintons waarschijnlijk veel weggaven aan goede doelen, maar ook een niet onaanzienlijk deel voor hunzelf behielden of hun eigen ‘politieke’ belangen ermee ondersteunden. Voor de duidelijkheid, ik wil geen onnodige haat oproepen. Over de meeste politici valt behoorlijk wat te roddelen. Het is maar hoe men er tegen aankijkt. Beeldvorming is heel belangrijk en soms ook heel gevaarlijk. De macht van het woord is enorm.
Of anders geformuleerd: Dat onder het mom van ‘democratie en vrijheid’ de Democraten geneigd zijn een beleid te voeren dat vooral ten goede komt aan een selecte groep aan rijke ‘liberale’ mensen en vooral ook Wall Street. Dat door de Democraten minder sociaal en rechtvaardig gehandeld wordt dan met de mond beleden wordt. Dat een beleid in stand gehouden wordt waarvan een bepaalde groep flink profiteert. Dat een groep zogenaamd ‘liberale’ mensen als het ware slapend rijk worden van hun met de mond beleden sociaal en democratisch beleid. Dat dat sociaal meer schijn dan werkelijkheid is. Maar ik weet het niet zeker, ik kan me in laatstgenoemde natuurlijk enorm vergissen. Zie het maar als speculatie mijnerzijds. Trouwens ik ben nog meer bevreesd voor ‘het vroegere en huidige ‘Republikeinse’ beleid, maar dat terzijde.
Het is m.i. kiezen tussen kwaden. Het is een mening die gebaseerd is op allerlei verhalen die de ronde doen. Ik heb al die verhalen niet nagetrokken of ze kloppen, is misschien ook niet realistisch om het allemaal na te kunnen trekken.
Tot zover mijn speculaties.

Advertenties

Over paradoxnl

Man, 54 jaar, Nederland.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op Wat is de motivatie achter de recente ‘contant geld ban’ in India

  1. De Amerikaanse centrale bank (de Fed) kan de rente bepalen maar de wisselkoers wordt bepaalt door de markt. Verder een informatief verhaal over gebeurtenissen waar men wel van gehoord heeft maar die nu eenmaal ver van je bed staan. De maatregel hakt er flink in. Maar als gewoon burger sta je redelijk machteloos tegen de willekeur waarmee de overheid ingrijpt in je leven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s