Op ramkoers voor een flinke olieshock!?

Looking at the investments, growing demand and declining of existing oil fields, “we need a miracle” to avoid a major supply disruption problems in 2020s

Op peakoilbarrel werd in één van de commentaren de aandacht gevestigd op onderstaande grafiek afkomstig uit een presentatie (pdf-document) van “Transocean”:

Afgaande op boven getoonde grafiek is de kans op een flinke olieshock vanaf of iets na het jaar 2020 m.i. nu al behoorlijk groot geworden. Maar meer hierover verder naar onderen.

Uit de kleine letters onderin bovenstaande grafiek is te lezen dat de Amerikaanse schalie olieproductie niet is meegenomen in de grafiek, omdat de Amerikaanse schalie olieproductie (te) kort cyclisch van aard is en verder dat de gegevens waarop de grafiek is gebaseerd afkomstig zijn van ‘Rystad energy’ en ‘Morgan Stanley’.

Uit de grafiek valt onder andere af te lezen dat de enorme investeringsgolf in de oliewinning die gedurende de periode van 2011 t/m 2014 plaatsvond haar momentum begint te verliezen. En bijvoorbeeld ook dat de totale olieproductie uit projecten die na het jaar 2014 zijn bekrachtigd (zie daartoe de rode en roze lijn), flink lager (gaat) uitvallen (dan de totale olieproductie gerealiseerd met bekrachtigde projecten gedurende de periode van 2011 t/m 2014).

De totale (gezamenlijke) olieproductie van de olieprojecten die bekrachtigd werden in de periode 2011 t/m 2014  begint haar piek te naderen (om vervolgens te gaan dalen).
De jaarlijkse toename van de totale (gezamenlijke) olieproductie van projecten die bekrachtig werden in de periode van 2011 t/m 2014 begint kleiner te worden, of anders verwoord dat de gedane investeringen in de periode van 2011 t/m 2014 hun momentum (opwaartse beweging in olieproductie) beginnen te verliezen.

Tot grofweg het jaar 2020 zal de totale olieproductie afkomstig uit de in de periode 2011 t/m 2014 bekrachtigde projecten nog noemenswaardig stijgen, waardoor de wereldwijde olieproductie tot grofweg het jaar 2020, als er geen al te gekke dingen gebeuren, waarschijnlijk nog niet noemenswaardig gaat stagneren, laat staan dalen.

En het ziet er steeds meer naar uit dat ook dit jaar (2017) de investeringen in de oliewinning niet of nauwelijks hoger zullen gaan uitvallen dan in het jaar 2016 het geval was.
Dus dat de olieproductie die met behulp van de in het jaar 2017 bekrachtigde projecten gerealiseerd zal worden, veel te weinig is om over enkele jaren een verdere stagnering of zelfs daling van de wereldwijde olieproductie te voorkomen.
Als ook volgend jaar (2018) de investeringen niet noemenswaardig toenemen, dan wordt het zacht uitgedrukt wel heel lastig om over enkele jaren een langdurige olieshock te voorkomen.

De ernst van de olieshock is natuurlijk ook afhankelijk van in hoeverre de komende jaren de vraag naar olie nog zal stijgen. Indien de vraag naar olie de komende jaren bijvoorbeeld door een recessie flink afgeremd wordt, dan wordt het in de ‘verdere’ toekomst zacht uitgedrukt super lastig om de wereldwijde olieproductie weer terug op te krikken naar ‘een redelijk niveau’.
Het is bijvoorbeeld ook nog afwachten in hoeverre na het jaar 2020 de vraag naar olie zal afnemen door bijvoorbeeld de groei in het aantal elektrische auto’s.
De prognoses over laatstgenoemde lopen sterk uiteen. Het is voor mij wat elektrische auto’s betreft nog even ‘de kat uit de boom kijken’.

Het blijft natuurlijk natte vingerwerk, maar als bovenstaande grafiek inderdaad een grove indicatie is voor de werkelijke olieproductie gerealiseerd (en nog te realiseren) door de sinds het jaar 2011 bekrachtigde projecten, dan staat ons vanaf of iets na het jaar 2020 in eerste instantie een flinke stagnatie en in tweede instantie (grofweg vanaf het jaar 2022) waarschijnlijk zelfs een daling van de (bruto) wereldwijde olieproductie te wachten.
De grote vraag is in hoeverre vooral vanaf het jaar 2020 bijvoorbeeld de Amerikaanse schalie olieproductie of de Iraakse olieproductie nog tegenwicht kunnen bieden tegen de stagnerende of zelfs dalende olieproductie in de rest van de wereld.
Het is m.i. niet voor niets dat bijvoorbeeld vanuit het IEA en de OPEC al enige tijd gewaarschuwd wordt voor (mogelijk) flinke olietekorten vanaf of iets na het jaar 2020. Vanuit een netto energie perspectief bezien is het toekomstig plaatje nog een stuk somberder.

Aanvullende bijzonderheden die uit de grafiek ‘afgelezen’ kunnen worden:
1) De totale hoeveelheid aan geproduceerde olie [zie daartoe de oppervlakte onder de diverse ‘jaarlijnen’] van de in de jaren 2011 (blauwe lijn), 2012 (gele lijn), 2013 (groene lijn) en 2014 (licht blauwe lijn) bekrachtigde projecten zal veel hoger gaan uitvallen dan die van de in de jaren 2015 (rode lijn), 2016 (roze lijn) [en zoals het er nu naar uitziet ook in 2017] bekrachtigde projecten.
Bijvoorbeeld het oppervlakte onder de gele lijn zal bijvoorbeeld voor de eerste 15 jaar (jaren 2012 tot 2027) veel groter uitvallen dan het oppervlakte voor de eerste 15 jaar onder de rode lijn (jaren 2015 tot 2030) of roze lijn (jaren 2016 tot 2031).

2) De gezamenlijke olieproductie stijging afkomstig uit projecten die in de periode 2011 t/m 2014 zijn bekrachtigd, bedroeg in het jaar 2016 ten opzichte van het jaar 2015 maar liefst bijna 2 miljoen vaten per dag.

3) De ‘gezamelijken’ olieproductiepiek uit bekrachtigde projecten uit de jaren 2012 t/m 2014 zal volgens bovenstaande grafiek in het jaar 2020 bereikt worden, of met ander woorden dat de stijging van de olieproductie van laatstgenoemde projecten (2012 t/m 2014) vanaf nu gerekend al snel hun momentum (opwaartse beweging) zullen verliezen.  De opwaartse beweging van olieproductie uit projecten die na het jaar 2014 bekrachtigd zijn, zal een stuk minder stijl verlopen én een flink minder hogere piekproductie bereiken én uiteindelijk een flink minder grote hoeveelheid aan geproduceerde olie gaan opleveren.

4) Volgens bovenstaande grafiek zal de olieproductie afkomstig van bekrachtigde projecten voor alle jaren tot met het jaar 2014 [al hoewel niet zichtbaar in de grafiek met grote zekerheid dus ook alle olieproductie die afkomstig is uit talloze projecten die nog voor het jaar 2011 bekrachtigd zijn] in het jaar 2022 al aan het dalen zijn.
De verwachte stijging van de olieproductie van de in de jaren 2015 (rode lijn) en 2016 (roze lijn) bekrachtigde projecten, zal in het jaar 2022 t.o.v. het jaar 2021 maar heel beperkt zijn, dus een hele kleine plus als ook de komende jaren de investeringen in de oliewinning niet snel flink toenemen. Tegenover die kleine plus staat in het jaar 2022 een grote min. 
En het ziet er naar uit dat ook het aantal projecten in het jaar 2017 niet of nauwelijks boven die van het jaar 2016 zullen gaan uitkomen. Het is natuurlijk nog afwachten in welke mate er vanaf het jaar 2018 nieuwe projecten bekrachtigd zullen worden, maar de investeringen dienen de komende jaren enorm toe te nemen (het aantal bekrachtigde projecten dienen de komende jaren enorm toe te nemen) om in het jaar 2022 nog een beetje tegenwicht te kunnen bieden aan de afnemende olieproductie uit bekrachtigde projecten voor alle jaren t/m 2014. De projecten die voor het jaar 2011 bekrachtig zijn, zijn zoals men makkelijk kan zien niet in de grafiek opgenomen, maar dat terzijde.

5) Het kost gemiddeld een jaar of twee a drie eer de eerste olieproductie uit een bekrachtig project online komt, flink op gang begint te komen. Dus ook al zouden er in de jaren 2019 t/m 2021 ineens flink meer projecten bekrachtigd worden, het is dan al (te) kort dag om in het jaar 2022 hiervan nog in voldoende mate te profiteren.

Geforceerde Amerikaanse schalie olieproductie houdt olieprijzen extra laag waardoor investeringen in de rest van de wereld extra beperkt blijven:

Zolang de Amerikaanse schalie olieproductie op de korte termijn teveel geforceerd wordt zullen de olieprijzen nog voor langere tijd extra laag blijven, zodat de investeringen in de rest van de wereld voor langere tijd extra beperkt worden. Het Amerikaanse schalie oliegebeuren is onder huidige olieprijzen enorm verliesgevend, maar dat terzijde. Zolang investeerders er geld in blijven pompen gaat het ‘schalie feest’ gewoon door tot zelfs als met enorme investeringen de productie aldaar begint te dalen.

De geschatte hoeveelheid aan (ook bij hoge olieprijzen) economisch winbare hoeveelheden aan Amerikaanse schalie olie zijn zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de geschatte hoeveelheid aan economisch winbare oliereserves in het Midden Oosten uiterst gering. Wanneer men over een paar jaar de Amerikaanse schalie olie heel hard nodig gaat hebben om de wereldwijde olieproductie niet te snel te laten inzakken, zal al een extra groot deel van de economische winbare Amerikaanse schalie olie tegen die tijd verbrast zijn.

Koopkracht en netto energie:

Misschien is het überhaupt niet meer mogelijk [bijvoorbeeld vanwege te geringe wereldwijde koopkracht, een te zwakke wereldwijde economische situatie [welke weer deels van doen heeft met de jaarlijks dalende ERoEI van fossiele brandstoffen]] om in de toekomst op structurele basis voldoende hoge olieprijzen te ondersteunen om de  benodigde flinke investeringen in stand te houden.

Vanuit een netto energie perspectief is het plaatje nog een stuk somberder, omdat de gemiddelde ERoEI van de resterende oliereserves [ondanks betere technologie en meer efficiënt gebruik en toepassing] steeds meer aan het dalen is.

Buffers:

Als men Venezuela niet meerekent is de uitval van olie door conflicten momenteel niet noemenswaardig groot. Dus dat er maar weinig uitval van productie resteert welke op termijn weer terug in gebruik genomen kan worden.
Er resteren nog twee buffers die ingezet kunnen worden wanneer er krapte dreigt te ontstaan aan olie, namelijk het buffer van de wereldwijde bovengrondse ‘opgeslagen’ olievoorraden en het buffer van de wereldwijde reserve olieproductie capaciteit. Als beide buffers opgebruikt zijn (volledig ingezet zijn) is de hoop heel erg gericht op de Amerikaanse schalie olieproductie (en ook de Iraakse olieproductie) om de wereldwijde olieproductie zolang mogelijk op peil te houden. Er zal flink wat geld in de Amerikaanse schalie olieproductie geïnvesteerd dienen te worden om deze voor enkele jaren op rij noemenswaardig op te kunnen krikken. Vele onafhankelijke analisten betwijfelen of al die toekomstige investeringen in het Amerikaanse schalie oliegebeuren de optimistische verwachtingen t.a.v. de toekomstige Amerikaanse schalie olie productie zullen waarmaken.

Samengevat: Reeds flink op ramkoers (natuurlijk met allerlei aannames) voor flinke olieshock vanaf of iets na het jaar 2020.

Een recente uitspraak van Fatih Birol (hoofd van het Internationaal Energie Agentschap):

Looking at the investments, growing demand and declining of existing oil fields, “we need a miracle” to avoid a major supply disruption problems in 2020s

Met name in India wordt de komende jaren een sterke stijging in de vraag naar olie verwacht:

India wants $300 billion in investments over the next 10 years to satisfy accelerating demand in the world’s fastest-growing oil market.

Tot slot nog een artikel afkomstig van NOS teletekst i.v.m. verwachte toename van het aantal elektrische auto’s:

Snelle opmars elektrische auto

Over zeven jaar is de elektrische
auto goedkoper in het gebruik dan een
auto waar benzine of diesel in moet.Dat
voorspelt het onderzoeksbureau van ING.

De auto’s waar fossiele brandstof in
moet,zullen uit het straatbeeld
verdwijnen.Volgens de onderzoekers
worden er vanaf 2035 alleen nog maar
elektrische auto’s verkocht.

Dat komt omdat de aanschafprijs steeds
lager wordt,er verder mee gereden kan
worden en de kosten per kilometer een
stuk minder zijn dan auto’s op fossiele
brandstof.Tesla bracht vorige week het
nieuwe model uit.Die auto gaat naar
verwachting rond de 30.000 euro kosten.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Netto energie, prognose olieproductie Rusland, prognose investeringen Canada, video over deepstate

Maar weer eens een lang blogartikel bestaande uit de volgende kopjes:
1) Netto energie inclusief bijbehorende video
2) Prognose Russische olieproductie (afkomstig van Rystad Energy)
3) Sterk gedaalde APEX Canadese teerzanden
4) Een controversieel onderwerp, namelijk over ‘the deepstate’ met o.a. Richard Dolan.

Netto energie:
De zogenaamde ‘ERoEI’ (Energy Returned on Energy Invested) is van belang bij bepaling van netto energie. Het geeft de verhouding weer tussen het aantal (bruikbare) energie-eenheden die in een energiewinningsproces gestopt worden en het aantal (bruikbare) energie-eenheden welke men er voor terug krijgt.
Stel dat er wereldwijd bruto dagelijks 100 (bruikbare) energie-eenheden ‘geproduceerd’ worden [dat het ‘produceren’ van 100 nieuwe bruikbare energie-eenheden binnen een dag gerealiseerd wordt]:

Bij een ‘ERoEI’ van 20 dienen van de dagelijks beschikbare 100 (bruikbare) energie-eenheden, dagelijks 5 (bruikbare) energie-eenheden in het energiewinningsproces gestopt te worden om er voor te zorgen dat de volgende dag de wereld weer de beschikking heeft over 100 (bruikbare) energie eenheden.
Er blijven dus 95 (bruikbare) energie-eenheden over voor de rest van de economie welke niet van doen heeft met de energieproductie.

Bij een ‘ERoEI’ van 10 dienen van de dagelijks beschikbare 100 (bruikbare) energie-eenheden, dagelijks 10 (bruikbare) energie-eenheden in het energiewinningsproces gestopt te worden om er voor te zorgen dat de volgende dag de wereld weer de beschikking heeft over 100 (bruikbare) energie eenheden.
Er blijven dus 90 (bruikbare) energie-eenheden over voor de rest van de economie welke niet van doen heeft met de energieproductie.

Stel dat bij beide hierboven vermelde voorbeelden in ‘het deel van de economie welke niet van doen heeft met de energiewinning’ de overige parameters hetzelfde zijn (bijvoorbeeld efficiëntie) en dat iedere (bruikbare) energie-eenheid evenredig bijdraagt aan de tastbare economie van goederen en diensten, dan zal er bij een ERoEI van 10 noemenswaardig minder bruikbare energie beschikbaar zijn voor, om maar wat te noemen, bijvoorbeeld het bouwen van comfortabele, goedkope, kleinere, milieuvriendelijke en energiezuinige huizen of bijvoorbeeld het bouwen van een super groot luxe huis of bijvoorbeeld het onderhouden van de bestaande infrastructuur, dan bij een ERoEI van 20 het geval is. Volgens sommige analisten is bijvoorbeeld de gemiddelde ERoEI van de Amerikaanse schalie olieproductie ruim minder dan 10.

Door de afnemende kwaliteit en lastigere winbaarheid van met name fossiele brandstoffen is er steeds meer energie en daarmee samenhangend ook steeds meer diverse middelen benodigd om het deel van de economie welke niet van doen heeft met de energieproductie van voldoende energie te voorzien (om de werkelijke wereldeconomie nog verder te laten groeien). Men dient door de afnemende ERoEI als het ware steeds meer in de breedte te gaan (extra hogere bruto olieproductie nodig om netto energie productie te laten groeien) om te compenseren voor afnemende kwaliteit en toenemende lastige winbaarheid. Op een bepaald moment resteren er te weinig reserves (met name van olie) met een voldoende hoge ‘ERoEI om nog in de breedte te kunnen compenseren voor de afnemende kwaliteit en steeds lastigere winbaarheid (van met name olie).

Ondanks dat ik weinig verstand heb van economie weerhoudt me dat niet om onderstaand verhaal op papier te zetten. De werkelijke wereld steekt wellicht veel gecompliceerder in elkaar en ook wezenlijk anders dan hieronder beschreven wordt:
Economen (met uitzondering van ‘ecologie-economen’) geven de (relatieve) bijdrage van alle economische componenten die bijdragen aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) heel vaak weer in een platte schijf, omdat alle componenten door deze ‘neutrale’ economen als gelijkwaardig beschouwd worden. Mede hierdoor wordt het belang van energie voor de werkelijke economie flink gebagatelliseerd. De achterliggende gedachtegang is dat wanneer er weer een tekort dreigt aan energie, via marktwerking er vanzelf weer voldoende energie beschikbaar komt, al was het door meer efficiënt gebruik ervan.
Als ‘men’ zich (al dan niet geleidelijk) er van bewust gaat worden dat laatstgenoemd mechanisme in de werkelijke wereld niet meer blijkt te werken, zal m.i. al snel de waardebepaling van allerlei zaken op losse schroeven komen te staan met als gevolg flink toenemende chaos in de financiële wereld en de werkelijke economische wereld. Dat er als het ware teveel scheefgroei tussen de werkelijke economie en de virtuele (financiële) economie aan het ontstaan is.
Ecologie-economen daarentegen geven de economie vaak weer als een omgekeerde piramide waarin energie, grondstoffen en voedsel de basis vormen van de economie, extra gewicht toegediend krijgen.
Idealiter wordt met heel weinig middelen heel veel bruikbare energie gegeneerd. Uit gegevens blijkt dat er steeds meer middelen nodig zijn (steeds hogere investeringen) om met name de wereldwijde bruto olieproductie nog te laten groeien.

Omdat (door reguliere economen) de werkelijke economie in financiële termen wordt uitgedrukt waarbij met behulp van bijvoorbeeld kwantitatieve verruiming, het in hoog tempo aangaan van extra schulden, het laag houden van de rente en allerlei vormen van creatief boekhouden, wordt het wereldwijde bruto product steeds meer opgeblazen, waardoor het lijkt alsof de werkelijke economie wereldwijd ‘het nog wel redelijk doet’.
Bijvoorbeeld de Amerikaanse FED kan met behulp van boekhoudkundige procedures als het ware geld uit het niets creëren (dankzij petro dollar en machtig militair apparaat) , waardoor mede door laatstgenoemde er op directe of indirecte wijze allerlei rookgordijnen gecreëerd kunnen worden ten aanzien van de kracht van de werkelijke economie, waardoor volgens vooral ecologie-economen de werkelijke waarde van energie voor het goed functioneren van een economie flink gebagatelliseerd wordt, aan het oog onttrokken wordt.
Als men de werkelijke economie puur in termen van geld wil uitdrukken raakt men naar mijn bescheiden mening al snel het spoor bijster. Als burger is het praktisch en handig om allerlei zaken in termen van geld te zien, maar in de financiële wereld draait het als ik het goed begrepen heb vooral om boekhoudkundige procedures waarbij een plus op een balans voor de ene partij een min voor een andere partij weerspiegeld. Laatstgenoemde kan men ook in termen van absolute hoeveelheden aan geld uitdrukken, maar kan flink wat verwarring veroorzaken over wat ‘dat geld’ binnen die specifieke context dan betekend voor bijvoorbeeld de toestand van de werkelijke economie.

Om het verhaal over netto energie af te sluiten hieronder een video waarin ‘gespeculeerd’ wordt over het belang van netto energie (met name over het begrip ‘ERoEI) voor ‘de economie’:

Prognose Russische olieproductie:
Onderstaande grafiek waarin een prognose (scenario) i.v.m. de Russische olieproductie voor de komende jaren wordt gegeven, is afkomstig uit een recent artikel van Rystad Energy. Rond 2020 ‘de’ olieproductie piek voor Rusland?

Sterk gedaalde APEX Canadese teerzanden:
Onderstaande grafiek is afkomstig uit dit artikel.
Ondanks dat de investeringen in de Canadese teerzanden al sinds een paar jaar flink verminderd zijn en volgens onderstaande afbeelding ook de komende jaren erg laag zullen blijven, zal naar verwachting tot grofweg het jaar 2020 de Canadese olieproductie nog met een paar honderdduizend vaten per dag toenemen.
Daarna is het afwachten. Mogelijk dat er in de loop van de volgende decade een geleidelijke daling van de Canadese olieproductie vanwege de recent flink verminderde investeringen aldaar gaat plaatsvinden.
In ieder geval is de jaarlijkse productiedaling in bestaande ‘velden’ aldaar veel minder groot dan bijvoorbeeld in het Amerikaanse schalie oliegebeuren het geval is. Dus de gevolgen van de flink verminderde investeringen in de Canadese teerzanden zullen niet snel leiden tot noemenswaardige productie dalingen, maar misschien ben ik over laatstgenoemde te optimistisch.
Aanvullende informatie: Onafhankelijke analisten gaan er vanuit (in het geval de investeringen niet snel noemenswaardig toenemen) dat de Canadese olieproductie vanaf of iets na het jaar 2020 geleidelijk aan gaat dalen, niet zozeer vanwege de teerzanden maar vanwege de overige olieproductie in Canada. De Canadese olie is voor een deel afkomstig uit teerzanden en voor een deel nog uit ‘conventionele’ olievelden. De olieproductie uit de Canadese ‘conventionele’ olievelden is al enige jaren aan het dalen.

The deepstate:
Tot slot een video met een controversieel onderwerp, namelijk ‘the deepstate’ met o.a. Richard Dolan (vanaf ongeveer minuut 2).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Meer kolenwinning grootverbruikers

Geplukt van NOS teletekst:

De grootste kolenverbruikers ter
wereld,de VS,China en India,hebben hun
kolenproductie weer verhoogd.Vorig jaar
daalde de kolenwinning internationaal
nog met een ongekend percentage,vooral
dankzij de VS en China.

De kolenwinning in de drie landen nam
volgens het Amerikaanse persbureau AP
dit jaar toe met 6% (121 mijoen ton).

Kolen verbranden is zwaar vervuilend en
draagt daardoor bij aan de uitstoot van
broeikasgassen.De hogere productie in
de VS komt door de koude winter en de
hogere gasprijzen.China heeft de
sluiting van kolenmijnen afgeremd en in
India neemt de vraag naar energie toe.

Verder nog een interessant verhaal van Rune Likvern over factoren die de vraag naar energie bepalen. Naar mijn idee een aanrader:

Developments in Energy Consumption and Private and Public Debt per 2016

En tot slot nog aandacht voor onderstaande video over de recente grote brand in Londen.
Dat de prioriteit niet bij de veiligheid van de meestal relatief arme bewoners van de flat lag, maar wel aan het uiterlijk van de flat, omdat gechargeerd gezegd de wensen van de rijke buurtbewoners (namelijk dat hun buurt er mooi blijft uitzien) in het gevoerde beleid veel zwaarder doorweegt dan de veiligheid van armere flatbewoners. Dat er bijvoorbeeld wel veel geld stroomt naar bijvoorbeeld een luxe theater gebouw, terwijl de prioriteit toch meer bij de veiligheid van bewoners zou dienen te liggen, althans daar ben ik het wel mee eens.

Geplaatst in Uncategorized | 6 reacties

Perfecte storm in de maak in verband met wereldwijde olieproductie!?

Het in Parijs gevestigde Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft onlangs haar prognose over wanneer de overvloedige wereldwijde bovengrondse olievoorraden ‘weggewerkt zijn’ verder ‘naar achteren in de tijd geschoven’. Dus dat het wegwerken van de overvloedige wereldwijde (commerciële) bovengrondse olievoorraden langer gaat duren dan het IEA zelf eerder vanuit ging.

In het meest recente ‘maandelijkse oliemarkt report‘ van het IEA worden de stijgende olieproductie in Nigeria en Libië als belangrijke redenen aangevoerd waarom het langer gaat duren eer de wereldwijde olievoorraden weer terug op een ‘historisch normaal niveau’ gaan uitkomen. De stijgende Amerikaanse schalie olieproductie (tight oil productie) was al eerder voorzien door het IEA, maar de recentelijk noemenswaardig gestegen olieproductie in Algerije en Libië niet.

Hieronder een eerste quote (uit maandelijks rapport van het IEA) in verband met de (verwachte) stijging van de Amerikaanse (en ook non-OPEC) olieproductie in het jaar 2018.
Namelijk dat naar verwachting in het jaar 2018 (t.o.v. het jaar 2017) de Amerikaanse olieproductie gemiddeld met een kleine 800 duizend vaten per dag zal gaan toenemen en de totale non-OPEC olieproductie met ongeveer 1,5 miljoen vaten per dag.
Aangezien het IEA verwacht dat in het jaar 2018 de totale olieproductie stijging iets groter zal gaan uitvallen dan de totale vraag naar olie, zal (aldus het IEA) ook in het jaar 2018 de wereldwijd flink bovengemiddelde hoeveelheden aan opgeslagen bovengrondse commerciële olievoorraden nog niet gaan afnemen, sterker nog, misschien nog wel gaan toenemen. Laatstgenoemde houdt voorlopig de olieprijzen nog relatief laag. Zo laag dat de totale Amerikaanse schalie olieproductie voorlopig nog noemenswaardig verliesgevend blijft.
Dat de Amerikaanse schalie olieproductie in het jaar 2018 noemenswaardig zou gaan stijgen werd ook al in eerdere rapporten van het IEA verwacht.

Eerste quote:

In the meantime, as always these days, the focus is on US production, which, as anticipated in our earlier forecasts, is rising strongly. For 2017, we expect US crude supply to grow by 430 kb/d and the year will end with production there 920 kb/d higher than at the end of 2016. Our first look at 2018 suggests that US crude production will grow year-on-year by 780 kb/d, but such is the dynamism of this extraordinary, very diverse industry it is possible that growth will be faster. For total non-OPEC production, we expect production to grow by 0.7 mb/d this year but our first outlook for 2018 makes sobering reading for those producers looking to restrain supply. In 2018, we expect non-OPEC production to grow by 1.5 mb/d, which is slightly more than the expected increase in global demand.

Een tweede quote:
Om in herhaling te vallen, wat volgens het IEA door haar onderschat is, is met name de recente stijging van de olieproductie in Libië en Nigeria, welke op korte termijn het verschil kan maken tussen een verdere afname van de wereldwijde bovengrondse commerciële olievoorraden of een verdere stijging ervan.
Het opslaan van het overaanbod aan olie kost geld en al die (overvloedige) bovengrondse commerciële olievoorraden ‘doen mee’ op de oliemarkt.

Tweede quote:

Back to today; while OPEC countries collectively have broadly implemented their cuts, some members have been less than wholly diligent. Iraq has achieved a compliance rate of only 55% so far this year, and Venezuela and the UAE are also laggards. Meanwhile, two OPEC members not included in the deal have recently seen increases in production: Libya’s output has reached nearly 800 kb/d, a level not seen since 2014, and Nigeria has announced the lifting of force majeure for Forcados exports, potentially making available to the market more than 200 kb/d. By the nature of these two countries, production could easily fall back; indeed, in Nigeria the very recent announcement of force majeure for Bonny Light liftings is an example. However, if Libya and Nigeria continue to grow their output these extra barrels dilute the value of OPEC’s output accord and contribute to delaying the re-balancing of the market.

Een derde quote:
Het IEA vraagt degenen die er naar uitzien dat de wereldwijde (commerciële) bovengrondse olievoorraden zo snel mogelijk weer op een normaal niveau uitkomen nog wat extra geduld op te brengen.

Derde quote:

We have regularly counselled that patience is required on the part of those looking for the re-balancing of the oil market, and new data leads us to repeat the message in this Report. “Whatever it takes” might be the mantra, but the current form of “whatever” is not having as quick an impact as expected.

Een perfecte storm
En dit is het punt waar het me in dit blogartikel eigenlijk om gaat, namelijk dat onder de huidige omstandigheden het grotere olieaanbod op de korte termijn (door o.a. Nigeria, Libië en de VS) ten koste gaat van het olieaanbod op de langere termijn. Nog steeds zijn de investeringen in megaprojecten en grote projecten die van belang zijn voor de wereldwijde olieproductie op de langere termijn te gering om de wereldwijde olieproductie over enkele jaren op peil te kunnen houden.

En nu het er steeds meer naar uitgaat zien dat ook volgend jaar (2018) de olieprijzen veel te laag zullen blijven om [in verband met de toekomstige wereldwijde olieproductie] voldoende nieuwe (economische rendabele) megaprojecten op te starten, zal over enkele jaren wanneer de korte termijn en middellange termijn projecten niet meer in staat zijn de wereldwijde olieproductie op peil te houden er een extra grote en langdurige olieshock gaan plaatsvinden.
Het is teveel om aan te geven door welke lieden uit diverse hoek nu al gewaarschuwd wordt voor een flinke olieshock vanaf of iets na het jaar 2020. Sommige analisten gaan al uit van het jaar 2020 of 2021, terwijl menig ander analist het houd op bijvoorbeeld de jaren 2022 of 2023. Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar hoe langer de olieprijzen te goedkoop blijven om wereldwijd de investeringen in lange termijn projecten weer tot een voldoende hoog niveau te kunnen opschroeven, zal de olieshock misschien iets later gaan plaatsvinden, maar wel des te steviger gaan uitpakken.

Hebben we het nog niet eens over het zoeken naar nieuwe economisch winbare oliereserves, want bovenop de te geringe investeringen in nieuwe olie projecten is er de afgelopen jaren een record lage hoeveelheid aan nieuwe reserves ontdekt. Dat gaan we over grofweg 10 jaar volop merken.

Vooral de Amerikaanse ‘schalie oliewinningsbedrijven’ snijden zich flink in de vingers met het recent flink toegenomen aantal actieve boorinstallaties aldaar.
Doordat de wereldwijde bovengrondse commerciële olievoorraden nog steeds niet aan het afnemen zijn en het komend jaar mogelijk nog wat gaan toenemen, zijn de olieprijzen momenteel weer noemenswaardig gedaald en wel zo laag dat het Amerikaanse schalie oliegebeuren weer flink verliesgevend is. Maar ja, de schalie olieboeren ‘moeten’ ondanks dat met de huidige olieprijzen zowat ieder ‘geproduceerd’ olievat verliesgevend is, simpel gesteld wel blijven pompen om ‘cash flow’ te genereren en hun investeerders te gemoed te komen.
In een artikel werd zelfs al gerept over rechtszaken in ‘The Permian’ in verband met olieboeren die in elkaars gebieden zitten te boren waardoor er al ‘incidenten’ hebben plaatsgevonden waarbij simpel gesteld de ene olieboer tijdens het boren een boorput van een andere olieboer beschadigde. Laatstgenoemde zegt iets over de hype waarvan m.i. nu sprake is in met name het Amerikaanse ‘The Permian’.

De meest rendabele schalie olie wordt in hoog tempo opgebruikt (verbrast) terwijl over enkele jaren de wereld de schalie olie nog heel hard nodig gaat hebben om tegenwicht te bieden aan de tegen die tijd (2020-2023) mogelijk flink stagnerende of zelfs dalende wereldwijde olieproductie. Naar mijn bescheiden mening zal over enkele jaren blijken dat de olieproductie veel te duur is geworden om deze nog op economisch rendabele wijze op peil te houden.
Als de wereldwijde economie ook door andere factoren binnen enkele jaren in een flinke recessie geraakt zal dat m.i. de doodsteek voor de wereldwijde olieproductie en ook van de wereldeconomie worden, maar dat terzijde. Dat een daling van de wereldwijde olieproductie dan niet meer tegen te houden is en de economische malaise daardoor versterkt zal worden.

Wie wel flink profiteren van de schalie hype zijn bijvoorbeeld allerlei directeuren en het hoger management van allerlei schalie oliewinningsbedrijven en allerlei ‘Wallstreet figuren’. Al dat investeringsgeld is ook een grote hoop geld waar flink uit geplukt kan worden. Ik las ergens dat één of andere CEO een bonus van 27 miljoen op jaarbasis ontving ondanks dat het ‘schalie bedrijf’ verlies maakte.
Als ik allerlei berichtgeving mag geloven stroomt er nog steeds heel veel geld richting het Amerikaanse schalie oliegebeuren. Misschien dat de toenemende verliezen in het schalie oliegebeuren steeds meer ‘collectief gedragen’ zullen worden. Volgens allerlei verhalen investeren bijvoorbeeld ook allerlei banken en overige financiële instituten flink in het schalie oliegebeuren.

Rystad artikel over o.a. 2p reserves
Ik wou nog stilstaan bij een uit juli 2016 stammend artikel op de website van Rystadenergy over de wereldwijde oliereserves onderverdeeld naar ‘type’. Volgens mij werd daarin een heel somber beeld gegeven over met name de wereldwijde 2p oliereserves, zeker gelet op de huidige situatie waarin gedurende de afgelopen paar jaar er nauwelijks nieuwe reserves ontdekt zijn. Dat terwijl de olie industrie ervan uit gaat dat er op termijn nog flink wat nieuwe oliereserves ontdekt zullen worden. Misschien dat ik t.z.t. in dit blogartikel nog stil ga staan bij het Rystadenergy artikel. De zogenaamde wereldwijde 2p oliereserves bedragen volgens het Rystad Artikel grofweg 650 miljard vaten wat m.i. behoorlijk weinig is. Maar later misschien ( 🙂 ) meer daarover.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

NOS teletekst: Rusland:VS-toestellen Syrië doelwit

Hoe de dynamiek in het Midden-Oosten escalerend kan werken. Het blijft misschien bij dat ene incident, maar de verhoudingen tussen o.a. Rusland en de VS zijn m.i. door ‘het incident’ er niet beter op geworden.

Onderstaande tekst is geplukt van NOS teletekst:

Rusland beschouwt de vliegtuigen van
de Amerikanen en hun bondgenoten die in
Syrië ten westen van de rivier de
Eufraat vliegen met ingang van vandaag
als doelwit.

Het ministerie van Defensie heeft dat
verklaard nadat Amerikaanse piloten
gisteren een Syrisch gevechtsvliegtuig
uit de lucht hadden geschoten.

Volgens de Amerikanen viel het toestel
doelen aan van de door de VS gesteunde
opstandelingen in de buurt van de
belegerde stad Raqqa.Damascus beweert
dat het juist IS-doelen aanviel.Rusland
schort ook het overleg met de VS over
luchtoperaties boven Syrië op.

En nog geen dag later het volgende bericht op NOS teletekst:

Amerikanen halen Iraanse drone neer

Boven het zuiden van Syrië heeft een
Amerikaans gevechtsvliegtuig een
Iraanse drone neergehaald.De drone had
wapens aan boord en leek een legerbasis
bij de Syrisch-Jordaanse grens aan te
vallen,zeggen de Amerikanen.

Oppositiegroepen die door de VS worden
getraind,hebben de basis in handen.Iran
en Rusland vechten mee aan de kant van
de Syrische president Assad.

Zondag schoot de VS een Syrisch toestel
uit de lucht bij Raqqa.Rusland dreigde
daarop vliegtuigen van de VS-coalitie
neer te halen boven gebied van Assad.
Australië stopt naar aanleiding daarvan
tijdelijk met bombardementen op Syrië.

Geplaatst in Uncategorized | 4 reacties

Achter de schermen van het grote geld

“Ik zat in een opleiding tot psychopaat, maar ik ben gezakt”

Of zijn ervaringen kloppen is voor mij niet te beoordelen, maar ik neem aan dat wat hij ervaren heeft in grote lijn wel op waarheid berust. Over de religieuze dimensie op het einde van het verhaal kan ik niet oordelen. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.

Zonder (verder) commentaar de onderstaande video:

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Mei 2017: Flink bovengemiddelde sneeuwomvang boven noordelijk halfrond

Het is meer dan 10 jaar geleden dat de gemiddelde sneeuwomvang in een mei maand (flink) bovengemiddeld scoorde.
Volgens Rutgers University bedroeg boven het noordelijk halfrond de gemiddelde sneeuwomvang in mei 2017 maar liefst 20,73 miljoen vierkante kilometer. Vorig jaar mei bedroeg de omvang 16,34 miljoen vierkante kilometer.

Zie onderstaande grafiek om een indruk te krijgen hoe hoog de gemiddelde sneeuwomvang de afgelopen mei maand ‘wel niet was’:

Waar op dit moment (6 juni 2017) nog erg veel sneeuw ligt voor de tijd van het jaar is de in het noordoosten van Siberië gelegen plaats Chokurdah, namelijk 133 cm.

Op bijvoorbeeld de website van wetteronline en ogimet kan men vanaf het jaar 1999 de dagelijkse sneeuwhoogten [althans voor de meeste dagen] voor de plaats Chokurdah terugvinden. Gerekend vanaf het jaar 1999 was de sneeuw te Chokurdah rond deze tijd van het jaar (6 juni) gedurende de meeste jaren al volledig weggesmolten. En als er nog sneeuw lag, was het uit mijn hoofd hooguit nog maar zo’n 10 a 15 cm. Dat terwijl er nu nog 133 cm ligt! Dat is heel extreem veel.

Hieronder de dagelijkse sneeuwhoogten (staafdiagram afkomstig van website van wetteronline) voor (deels) april, (deels) mei en deels ook juni te Chokurdah in respectievelijk 2017 en 2016. Zie de enorme verschillen. En dat terwijl er in mei 2016 te Chokurdah wat betreft de 21-ste eeuw nog record veel sneeuw lag, welke in mei 2017 ruimschoots is overtroffen. Momenteel is het dus heel extreem veel. 🙂

2017:

2016:

Ook in het Noord en noordwestelijk deel van Scandinavië ligt momenteel nog bovengemiddeld veel sneeuw. In de rest van Scandinavië zijn de sneeuwhoogten op de meeste plaatsen rond of beneden normaal.

Onderstaande afbeelding is afkomstig van een Noorse website. Voor mij een hele leuke site om te spelen met de sneeuwhoogten, het betreft de sneeuwhoogten in het noorden van Noorwegen (provincie Finmark):

Een jaar wanneer er rond deze tijd van het jaar nog heel veel sneeuw lag in Scandinavië was het jaar 1997.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen